نوین ساز فردا

موزه بزرگ منطقه ای کرمانشاه

عملیات اجرا  و تکمیل موزه بزرگ منطقه ای کرمانشاه واقع در شهر کرمانشاه در اسل  ۱۳۹۱ توسط این شرکت آغاز گردید.کارفرمای پروژه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه بود.