نوین ساز فردا

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

پروژه جمع اوری وهدایت آبهای سطحی شهر پرند و انتقال آبهای فازهای مسکن مهر به رودخانه شور در سال ۱۳۹۶ تسط این شرکت آغاز گردید. پروژه شامل اجرای کانال و لوله گذاری در مسیرهای مشخص می باشد. کارفرمای این قرارداد شرکت عمران شهر جدید پرند می باشد.