نوین ساز فردا

ترمیم و مرمت نوارحفاری

ترمیم و مرمت معابر ناشی از اجرای نوارهای حفاری در سطح فاز ۳ تا ۶ شهر جدید پرند طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در دو قرارداد جداگانه توسط این شرکت انجام گردیده است. کارفرمای پروژه شرکت عمران شهر جدید پرند می باشد.