نوین ساز فردا

تالار پارسیس

عملیات نازک کاری و تاسیسات تالار پارسیس واقع در خیابان ولیعصر نبش ساعی ۲ در سال ۱۳۹۷ انجام گردید.