نوین ساز فردا

استخر پارک فناوری پردیس

استخر مجتمع خدماتی و رفاهی پارک فناوری پردیس از شهریور ۹۸ آغاز و در اردی بهشت ۹۹ به پایان رسید.